Đổi mới tư duy phát triển Tây Nguyên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của cả nước

Ngày 14-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng

Hội nghị lần này có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Tây nguyên địa Đại bàn chiến lược trong phát triển kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng đất Tây Nguyên, ngày 18-1-2002, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 và thời kỳ 2011 – 2020. Bộ Chính trị khóa XI đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 24-10-2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận của Bộ Chính trị khóa IX, XI, các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng sáng rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Nguyên. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo nên những điểm sáng trong vùng và cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tổng Bí thư cho rằng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung trong thời kỳ chiến lược mới, Nghị quyết số 23-NQ/TW có 3 điểm mới; kế thừa, bổ sung, phát triển 4 quan điểm của Nghị quyết số 10-NQ/TW thành 5 quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Nghị quyết thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm rất cao của Đảng ta tại Đại hội XIII nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên.

“Bộ Chính trị yêu cầu cần phải nhận thức rõ vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng – an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của cả nước, trước hết là của các địa phương trong vùng và vùng duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bài viết được tham khảo từ nhiều nguồn

trân trọng cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *